Aerodrom Nikola Tesla


UNIQA

Voda Diva
DTD Ribarstvo
Vital
Hemofarm A.D.
Asseco SEE


Medigroup
Planet Win 365
Jumbo
Studio Maruska

Blic

Keel

RTS

Julius Meinl

Kafeterija Love and Brands
16.04.2018 14:47 Starost: 1 year


Poziv za Skupštinu VSS 24.aprila sa dnevnim redom

U skladu sa članom 35 Statuta VSS i u skladu sa članom 18 poslovnika o radu Skupštine Vaterpolo saveza Srbije, sazivam XVI redovnu izbornu sednicu Skupštine VS Srbije koja će se održati 24.o4.2018. sa početkom u 12 časova u sali hotela Mladost ( Bulevar Oslobođenja 56a, Beograd)

Zaq sednicu Skupštine predlažem sledeći 

                                            Dnevni red

1. Konstituisanje radnih tela Skupštine:

a) imenovanje Radnog Predsedništva

b) izbor Verifikacione komisije

c) izbor zapisničara

d) izbor overivača Zapisnika

2. Usvajanje Zapisnika sa XV sednice Skupštine VSS od 27.04. 2017.

3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu organa VSS

3.1. Izveštaj o radu VSS u 2017 (izvestilac Milorad Krivokapić,predsednik VSS)

3.2. Izveštaj Nadzornog odbora VSS o materijalno finansijskom poslovanju ( izvestilac Dragan Popović, predsednik NO)

3.3. Usvajanje Završnog računa za 2017.

RASPRAVA PO PODNETIM IZVEŠTAJIMA I USVAJANJE

4. Finansijski plan VSS i plan aktivnosti za 2018. (izvestilac Nemanja Marijan, generalni sekretar VSS)

RASPRAVA I USVAJANJE FINANSIJSKOG PLANA

5. Izbor i imenovanje Predsednika VSS (izvestilac Milan Krstić, predsednik Skupštine VSS)

5.1. Podnošenje predloga Plana i programa rada VSS za period 2018-2022 (kandidati za predsednika)

5.2. Izbor Predsednika VSS

6. Izbor i imenovanje članova UO VSS

7. Izbor i imenovanje Predsednika Nadzornog odbora VSS i članova NO VSS

8. Proglašenje i dodela priznanja

8.1. Proglašenje NAJAKTIVNIJIH klubova u sistemu takmičenja (izvestilac Šukić, predsednik TK VSS)

8.2. Proglašenje NAJBOLJE OCENJENIH SUDIJA za prethodnu takmičarsku sezonu 2016-17 (izvestilac Srđan Mišković, predsednik OSP VSS)

9. Razno

Materijal za održavanje sednice Skupštine VSS i punomoćje dostavićemo osam dana pre održavanja sednice, prema Poslovniku o radu Skupštine VSS, u elektornskoj formi.

Ovlašćeno lice od strane kluba treba da preda po dolasku na sednicu uredno popunjeno i overeno punomoćje službi VSS.

Molimo sve članove VSS da obavezno prisustvuju sednici Skupštine VSS zbog donošenja važnih odluka.

Sa poštovanjem

Predsednik Skupštine VSS

Milan Krstić