Aerodrom Nikola Tesla


UNIQA

Voda Diva
Vital
Acibadem Hospitals Group

Blic


Medigroup
Jumbo

Master Physical
Studio Maruska

Keel

RTS

Natura Gusto

Julius Meinl

Kafeterija Love and Brands
07.09.2018 20:46 Starost: 99 days


Dopis u vezi neophodne dokumentacije za registraciju i licenciranje igrača u sezoni 2018-19

Poštovani,

Dopisom VSS broj 407/2018 od 11.06.2018. godine obavešteni ste da je 03.09.2018. godine poslednji dan prelaznog roka za takmičarsku sezonu 2018/2019 u skladu sa članom 24. Pravilnika o statusu, registraciji i pravu nastupa igrača VSS od 23.03.2017. godine (u daljem tekstu: Pravilnik).


U skladu sa članom 15. Pravilnika, svi klubovi su dužni izvršiti registraciju novih igrača i izvršiti preregistraciju starih igrača u roku od 30 dana od završetka prelaznog roka, odnosno do 03.10.2018. godine,  kako ti igrači ne bi imali status slobodnih igrača.


Radi operativnijeg i efikasnijeg rada, ovim dopisom, vas obaveštavamo na koji način će se vršiti registracija i licenciranje igrača za takmičarsku sezonu 2018/2019.


Produženje Registracije:

- Spisak igrača za registraciju u sezoni 2018/2019 (koji sadrži i nove igrače koji se prvi put registruju za klub) po azbučnom redu

- Registracioni karton


Registracija novih igrača za klub:

- 2 fotografije

- 3 popunjene Pristupnice za klub (za maloletna lica obavezan je potpis roditelja ili staratelja na pristupnici)

- Uverenje o državljanstvu *

- Izvod iz matične knjige rođenih (za takmičare do 18 godina starosti)

- LEN serifikat ukoliko igrač dolazi iz federacije koja je član LEN odnosno potvrdu od federacije da je slobodan igrač ukoliko dolazi iz federacije koja nije član LEN

*Napomena: Ukoliko izvod iz matične knjige rođenih sadrži podatak da je igrač državljanin Republike Srbije, nije potrebno priložiti uverenje o državljanstvu Republike Srbije


Privremeno ustupanje igrača na takmičarsku sezonu:

- Kao što je propisano članom 32. Pravilnika.


Ustupanje igrača na dvojnu registraciju (zaključno sa 17 godina starosti, 

2001. godište i mlađi):

- Kao što je propisano članom 33. Pravilnika.


Licenciranje igrača 

(obavlja takmičarska komisija)

- Spisak igrača za licenciranje

- 1 fotografija

- Ugovor za sve igrače od 15 godina i starije koji se licenciraju (za maloletna lica obavezan je potpis roditelja ili staratelja na Ugovoru)

- Kopija pasoša za igrače koji nisu državljani Republike Srbije

- Uslov za izdavanje licence je da je igrač registrovan za klub za koji se licencira u istoj takmičarskoj sezoni


U skladu sa članom 55. Pravilnika krajnji rok za podnošenje dokumentacije za licenciranje igrača je 10 dana pred početak takmičenja VSS za koja su potrebne licence. O tom roku ćete biti naknadno obavešteni odmah po donošenju odluke o kalendaru i sistemu takmičenja VSS za sezonu 2018/2019 od strane nadležnog organa VSS.


Molimo vas da kontaktirate putem telefona broj: 064/832-00-02 gospođu Dianu Bošnjak Banduka kako bi se dogovorili o terminu predaje dokumentacije za registraciju igrača.


U nadi da smo vas blagovremeno informisali i u očekivanju vaših poziva, srdačno vas pozdravljamo.


Diana Bošnjak Banduka  s.r. Dejan Perišić  s.r.

Predsednik RK VSS Komesar za takmičenja VSS